Turystyka w województwie łódzkim

Cel zajęć:

zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi regionu łódzkiego

Cele operacyjne:

uczeń/uczennica:

 • wyjaśnia pojęcie „ekoturystyka”
 • wymienia pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki na obszarach chronionych
 • omawia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z rozwoju turystyki masowej
 • wymienia różnice pomiędzy niekontrolowaną turystyką masową a turystyką zrównoważoną
 • wymienia atrakcje turystyczne regionu łódzkiego
 • charakteryzuje wybrane obiekty turystyczne regionu łódzkiego
 • wskazuje walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne danego regionu
 • kształtuje w sobie umiejętność przekonywania innych do swoich racji
 • potrafi posługiwać się różnymi źródłami wiedzy: Internetem, książkami itp.

Środki:

 • mapy turystyczne województwa łódzkiego
 • plakaty
 • mazaki
 • kredki
 • wycinki z gazet
 • karty ocen (załącznik nr 1)

Czas trwania:

45 minut (I część) i 90 minut (II część)

Miejsce zajęć:

sala lekcyjna, biblioteka szkolna

Grupa wiekowa:

VI SP i gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Uwaga:

Jeśli nie masz doświadczenia w pracy metodą projektu, zapoznaj się z poradnikiem „Jak pracować metodą projektu?”, dostępnym na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/jak-
pracowac-metoda-projektu

Przebieg zajęć:

Część I. Wprowadzenie, przydzielenie zadań

Wyjaśnij uczniom, że przez najbliższe tygodnie będziecie się zajmowali przygotowaniem prezentacji o turystyce i rzekach w woj. łódzkim.

Zapytaj uczniów, gdzie i jak lubią odpoczywać. Czy lubią dalekie podróże? Czy spędzają czas wolny (np. weekendy) na łonie przyrody? Wspólnie zastanówcie się, co powoduje, że ludzie chętnie odwiedzają jakieś miejsca. Wypiszcie na tablicy, jakie cechy powinno mieć miejsce, by przyjeżdżali do niego turyści. Czy wszyscy ludzie lubią wypoczywać tak samo? Podaj hasło „ekoturystyka” i poproś o podawanie skojarzeń z tym słowem.

Zapytaj uczniów, czy lubią spędzać czas w przyrodzie, w leśnej głuszy, nad jeziorem. Czy oni chcieliby wziąć udział w obozie ornitologicznym, wyprawie na poszukiwanie łosi, przygodzie typu tydzień w kajaku albo rajdzie rowerowym wzdłuż dolin rzecznych lub wybrzeża Bałtyku. Pozwól uczniom kilka minut pofantazjować o wakacjach. W sytuacji, gdyby uczniowie byli przywiązani emocjonalnie do tłocznych kurortów, straganów z pamiątkami i fast foodem, porozmawiajcie o zagrożeniach dla przyrody wynikających z niekontrolowanej turystyki. Możesz wykorzystać elementy scenariusza „Turystyka masowa czy zrównoważona?”, np. grę w pokera kryterialnego poświęconego zrównoważonej turystyce (dostępne na stronie http://natura2000.zrodla.org/scenariusz-12/).

Następnie podziel uczniów na 4–5-osobowe grupy. Zadaniem grup będzie przygotowanie prezentacji reklamowej biura podróży i jego oferty. Biuro podróży zajmuje się organizacją wypoczynku na terenie województwa łódzkiego (możesz przydzielić uczniom poszczególne rzeki i ich okolice lub pozwolić, by sami dopasowali teren działania firmy do pomysłów biznesowych), w zależności od pomysłów uczniów oferta może być skierowana do gości z kraju i zagranicy, osób indywidualnych, młodzieży, seniorów, grup zorganizowanych (firmy, kolonie i obozy młodzieżowe). Biuro może specjalizować się w określonym typie turystyki, np. kajakowa, rowerowa, stacjonarna, przyrodnicza, historyczna, sportowa. Jedyny warunek – oferowany wypoczynek nie może wiązać się ze stratami w przyrodzie.

Grupy muszą wymyślić profil firmy i sprecyzować obszar jej działania (ośrodek stacjonarny w konkretnym miejscu lub większy obszar), stworzyć ofertę, logo firmy, slogan reklamowy i znaleźć argumenty przekonujące do ich oferty. Projekt może przybrać formę konkursu, w którym wygrywa tylko jedna grupa z najbardziej przekonującą kampanią reklamową promującą dany region. Poproś, by uczniowie w trakcie przygotowań wzięli pod uwagę walory turystyczne rzek i innych wód powierzchniowych.

Wyznacz czas na przygotowanie zadania (2–4 tygodnie), wyznacz datę prezentacji oraz terminy, kiedy uczniowie mogą z Tobą konsultować przebieg prac. Wraz z uczniami stwórz harmonogram prac z konkretnymi datami.

Przykładowy harmonogram pracy:

 1. Wybranie lidera grupy, podział obowiązków w grupie.
 2. Wyszukanie źródeł, w których można poszukiwać informacji (książki, internet, eksperci…).
 3. Przegląd materiałów w literaturze i internecie.
 4. Wybór profilu firmy (obszaru tematycznego i geograficznego działalności).
 5. Wyselekcjonowanie materiałów.
 6. Zaprojektowanie logotypu firmy.
 7. Stworzenie krótkiego hasła reklamowego.
 8. Właściwe wykonanie prezentacji.
 9. Przygotowanie zespołu do wygłoszenia prezentacji.

Część II. Prezentacja, ocena i podsumowanie

Na lekcję z prezentacjami możesz zaprosić równoległą klasę, która pełnić będzie rolę jury oraz nauczycieli do jury nauczycielskiego. Uczniowie z równoległej klasy zapisują podawane podczas lekcji informacje i oceniają prezentacje według ustalonych wcześniej kryteriów. Nauczyciele również biorą udział w ocenianiu. Na koniec lekcji następuje zsumowanie punktów przyznanych przez uczniów i nauczycieli, podsumowanie całości, wybranie grupy prowadzącej najbardziej przekonującą kampanię na temat odpowiedniego miejsca do spędzenia urlopu (w oparciu o informacje zaprezentowane przez poszczególne grupy oraz argumenty zgłaszane przez pozostałe w tej kwestii). Jeśli jest taka możliwość, zorganizujcie wycieczkę na bazie zwycięskiej prezentacji, a zwycięska grupa może być na niej
przewodnikiem.

Na zakończenie zastanówcie się, czy województwo ma potencjał turystyczny, który warto rozwijać i reklamować. Zastanówcie się, do kogo skierowana mogłaby być oferta turystyczna firm – czy nasze województwo jest w stanie przyciągnąć gości z Polski i Europy na dwutygodniowe wakacje, czy raczej powinniśmy się skupiać na lokalnej turystyce weekendowej. Poproś uczniów, by wspólnie lub w grupach, na podstawie wiedzy zdobytej podczas pracy nad projektem, przygotowali analizę SWOT potencjału turystycznego woj. łódzkiego na potrzeby urzędu wojewódzkiego/marszałkowskiego.

Materiały dodatkowe:

 • „Łódzkie. Polska niezwykła. Przewodnik”, Warszawa 2010
 • http://www.ziemialodzka.pl/